Category: Delphi

Delphi Geometrik Hesaplamalar 0

Delphi Geometrik Hesaplamalar

Form1: TForm1; a,b,cevre,alan:integer; ralan,rcevre:real;                     { Değişkenler tanımlanıyor.} const pi:real=3.14; implementation {$R *.dfm} procedure TForm1.KButton1Click(Sender: TObject); begin //‘Kare’ a:=strtoint(kare1.text);  //Karenin bir kenar uzunluğu alınıyor. cevre:=a*4;        //Çevresi hesaplanıyor. alan:=sqr(a);         //’sqr()’ fonksiyonu ile karenin bir kenarının karesiyle...