Abap , Submit ile Selection Screen tablo şeklinde data aktarma

Merhaba , abap x program üzerinden y programının selection – screen ekranında bulunan sorgu parametresine tablo şeklinde veri aktarma ve çalıştırılmasına ait kodları göreceksiniz.

   data: seltab     type table of rsparams,
        seltab_wa  like line of seltab.

  clear seltab_wa .
  move:  'S_MATNR'    to seltab_wa-selname,
         'S'          to seltab_wa-kind,  " SELECT-OPTION
         'I'          to seltab_wa-sign,
         'EQ'         to seltab_wa-option,
         p_matnr      to seltab_wa-low,
         space        to seltab_wa-high.
  append seltab_wa    to seltab.

  submit zcd_hambez_kimlik_karsilastir
     with  selection-table seltab
     and return.

Angular Module Çekme

Merhaba aşağıdaki komut satırı üzerinde çalıştırdığımızda , assigment modüllerini oluşturuyor

 

xxx/cmes/module içerisinde ng g c assigment-main

 

Açılımı angular generate component assiggment-main.

Sıfırdan .net core web api oluşturma

dotnet new webapi -o projeadi

 

swagger install için

 

proje klasörüne girdikten sonra;

dotnet restore

dotnet build

.Net Core Db Context bağlantısı

Merhaba aşağıdaki komut’u cmd üzerinden ilgili proje file üzerinden ekleme yaptığınızda db context ‘de güncelleme yapacaktır.

dotnet ef dbcontext scaffold “server=XxxX;user id=G30266_emr;password=???;database=CMESDEV” Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -o Models/Entity -f
//**/ Startup Cs ye eklenti için.
services.AddDbContext<CmesContext>(opt=>opt.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString(“CmesDatabase”)));
//**/ appsettings.json file
{“Logging”: {“LogLevel”: {“Default”: “Warning”}},”AllowedHosts”: “*”,”ConnectionStrings”: {“CmesDatabase”: “server=XXxxXX;user id=G30266_emr;password=Emartek@2B!n18*;database=CMESDEV”}}
//**/ cmesap,.csproj
paketlerinin içerisin eextension.fonfiguration eklenmesi gerekmektedir ( dotnet restore ile gelmektedir.)
//***/ Swagger için startup.cs içerisine
public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) { if (env.IsDevelopment()) { app.UseDeveloperExceptionPage(); app.UseSwagger(); app.UseSwaggerUI(c=> { c.SwaggerEndpoint(“/swagger/v1/swagger.json”, “CMES API v1”); }); } else { app.UseHsts(); } app.UseCors(builder=>builder.AllowAnyOrigin().AllowAnyMethod().AllowAnyHeader().AllowCredentials()); //app.UseHttpsRedirection(); app.UseMvc(); }

Abap WebService , C# List type parameter method

Merhaba ,

C# webservice parametre olarak list tipi alması ve abap tarafında kullanımına dair örnek aşağıdaki gibidir.

 

Örnekteki servis metodu ;

List tipi için class tanımı

workclass

Metod

listmetod

 

Web Service bağlantısından (tcod: se80  , Enterp. Services –> Service Consumer) sonra program kodları şu şekilde.

 

 

REPORT  ztp_servis_list_parametre_gon.

DATA BEGIN OF works_items OCCURS 0,
date_time TYPE string,
orderid TYPE i,
END OF works_items.

DATA proxy_test TYPE REF TO ztp_genel_wsco_web_service_soa.
DATAexc TYPE REF TO cx_root.
DATAmsg TYPE string.

TRY.

“”””””””””””””””””””
CREATE OBJECT proxy_test
EXPORTING
logical_port_name ‘DEFAULT’.
“”””””””””””””””

IF proxy_test IS NOT BOUND.
CREATE OBJECT proxy_test TYPE ztp_genel_wsco_web_service_soa.
ENDIF.

DATAinput TYPE ztp_genel_wslist_test_method_1,
output  TYPE   ztp_genel_wslist_test_method_s.

DATA wa_input TYPE ztp_genel_wswork_orders.

works_itemsdate_time sydatum.
works_itemsorderid 1.
APPEND works_items.

works_itemsdate_time sydatum.
works_itemsorderid 2.
APPEND works_items.

LOOP AT works_items.
wa_inputdate_time works_itemsdate_time.
wa_inputorderid works_itemsorderid.

APPEND wa_input TO inputdatawork_orders.
ENDLOOP.

CALL METHOD proxy_test->list_test_method ” Web Service Method Name
EXPORTING
input  input
IMPORTING
output output.

FORMAT INVERSE ON.

WRITE :outputlist_test_method_result.

CATCH cx_ai_system_fault INTO exc.
msg exc->get_text).
WRITE:/  msg.
ENDTRY.

SAP Gateway Create Odata service using RFC

ABAP BSP: AJAX and JSON

Asmx Webservisi ile JSON

Merhaba aşağıdaki videoda başlıkta belirtildiği gibi tutorial bulunmaktadır.

 

 

Arduino Ventil Kontrolü

Merhaba , aşağıdaki akış diyagramı üzerindeki arduino kod blogunu inceleyebilirsiniz.

 

 

kod_yedek_yukleme_rampası_ventilli