Abap , Excel hücrelerini doldurma.

Merhaba ,abap ile hücre hücre bir excel içeriğini doldurabilirsiniz. z'li program
*&---------------------------------------------------------------------*
 *& Subroutine pool   ZEXC                                              *
 *&---------------------------------------------------------------------*

PROGRAM  zexc.

INCLUDE ole2incl.

DATAe_sheet TYPE ole2_object.
 DATAe_appl  TYPE ole2_object.
 DATAe_work  TYPE ole2_object.
 DATAe_cell  TYPE ole2_object.

*&---------------------------------------------------------------------*
 *&      Form  exc_ac
 *&---------------------------------------------------------------------*
 FORM exc_ac USING p_file TYPE localfile.
 CREATE OBJECT e_appl 'EXCEL.APPLICATION'.
 SET PROPERTY OF e_appl 'VISIBLE' 1.

CALL METHOD OF e_appl 'WORKBOOKS' e_work.

CALL METHOD OF e_work 'OPEN'
 EXPORTING
 #1 p_file.

IF sy-subrc NE 0.
 PERFORM exc_cikis.
 *    MESSAGE s000(su) DISPLAY LIKE 'E' WITH p_file 'bulunamadı!'.
 MESSAGE s000(suDISPLAY LIKE 'E' WITH 'Dosya bulunamadı!'.
 LEAVE PROGRAM.
 ENDIF.
 ENDFORM.                    "exc_ac

*&---------------------------------------------------------------------*
 *&      Form  exc_cikis
 *&---------------------------------------------------------------------*
 FORM exc_cikis.
 CALL METHOD OF e_work 'close'.
 CALL METHOD OF e_appl 'QUIT'.
 FREE OBJECT e_appl.
 ENDFORM.                    "exc_cikis

*&---------------------------------------------------------------------*
 *&      Form  exc_hucre
 *&---------------------------------------------------------------------*
 FORM exc_hucre USING sat TYPE sut TYPE i.
 CALL METHOD OF e_appl 'Cells' e_cell
 EXPORTING
 #1 sat
 #2 sut.
 ENDFORM.                    "exc_hucre

*&---------------------------------------------------------------------*
 *&      Form  exc_yaz
 *&---------------------------------------------------------------------*
 FORM exc_yaz USING yazi.
 SET PROPERTY OF e_cell 'Value' yazi.
 ENDFORM.                    "exc_yaz

*&---------------------------------------------------------------------*
 *&      Form  exc_abyaz
 *&---------------------------------------------------------------------*
 *      -->A          satır
 *      -->B          sütun
 *      -->YAZI       yazı
 *----------------------------------------------------------------------*
 FORM exc_abyaz USING TYPE TYPE yazi.
 CHECK yazi IS NOT INITIAL.
 PERFORM exc_hucre USING a b.
 PERFORM exc_yaz USING yazi.
 ENDFORM.                    "exc_yaz
 
Daha sonra çağrılacak program içerisinde excel yolunu belirtiniz. 
PERFORM exc_ac(zexc) USING 'D:\\test.xls'. 
Daha sonra ise hücre doldurma kısmı. 
loop at it. 
PERFORM exc_abyaz(zexc) USING sy-tabix  1 it-matnr. 
endloop.

Bu yazı toplam 8 defa okundu.

Abap , Status Excluding kullanımı

Merhaba , Statüs Exculding kullanarak statüs butonları kullanıcının yetkisine göre gösterip gizleyebilirsiniz.  
 • Değişken
  DATAtuslar TYPE TABLE OF sy-ucomm.
 • Örnek 200 numarlaı ekran için kod
  MODULE status_0200 OUTPUT. SET PF-STATUS 'STT200' EXCLUDING tuslar. *  SET TITLEBAR 'xxx'.
  ENDMODULE.                 " STATUS_0200  OUTPUT
 • Tuşların gösterimi (statüs bardaki)
   IF yetki eq  0. " yetki yoksa yeni isimli tuşu statüs barda göstermez. APPEND 'YENI' TO tuslar. ENDIF.

Bu yazı toplam 8 defa okundu.

Abap ile Sms Gönderme

Merhaba , bir önceki yazıda paylaştığım http get requesti kullanarak  , aşağıdaki fonksiyon ile sms gönderimi yapılabilir. import parametreleri : mesaj , telefon.
DATAlv_char30 TYPE string. lv_char30 mesaj. DATAencoded TYPE string,unencoded TYPE string. TRANSLATE lv_char30 TO UPPER CASE. REPLACE ALL OCCURRENCES OF 'Ş' IN lv_char30 WITH 'S' . REPLACE ALL OCCURRENCES OF 'Ö' IN lv_char30 WITH 'O' . REPLACE ALL OCCURRENCES OF 'İ' IN lv_char30 WITH 'I' . REPLACE ALL OCCURRENCES OF 'Ü' IN lv_char30 WITH 'U' . REPLACE ALL OCCURRENCES OF 'Ğ' IN lv_char30 WITH 'G' . REPLACE all OCCURRENCES OF 'Ç' in lv_char30 with 'C'. *    REPLACE 'Ş' WITH 'S' INTO  lv_char30. "boşluklara +  işareti koymak için DATAlv_string TYPE string. lv_string lv_char30. TRANSLATE lv_string USING ' +'. lv_char30 lv_string. "boşluklara + işareti koymak için son. encoded 'Ans&j21Ksjj3==' CLEAR unencoded. unencoded cl_http_utility=>if_http_utility~decode_base64encoded = encoded ). DATA uri(500TYPE c. CONCATENATE 'http://wwwxxx.com/send.asp?' 'user=calikdenim' '&password=' unencoded '&gsm='telefon '&text='lv_char30 INTO uri. EXPORT uri TO MEMORY ID '_URL_'. SUBMIT  zxxx AND RETURN.

Bu yazı toplam 12 defa okundu.

Abap , http get request

Merhaba aşağıdaki kodlar ile ,  http get tipi requestlerde bulunabilirsiniz.  
REPORT zxxx LINE-SIZE 132. data uri(500type c, uri2(132type c, dest like rfcdes-rfcdest, btocrlf type VALUE 'Y'. selection-screen skip 1. data user(30type , pwd(30type c. typesbegin of text, line(120), end of text. dataxuri(250type c, status(3type c, statustext(128type c, rlength type i, key type value 1303621, slen type i, t1 type i, t2 type i, ti type i. dataresponse type table of text with header line, response_headers type table of text with header line. set blank lines on. concatenate uri uri2 into uri. set parameter id 'HTTP01' field dest. xuri uri(250). set parameter id 'HTTP02' field xuri. slen strlenuser ). call function 'HTTP_SCRAMBLE' exporting source            user sourcelen         slen key               key importing destination       user. slen strlenpwd ). call function 'HTTP_SCRAMBLE' exporting source            pwd sourcelen         slen key               key importing destination       pwd. get run time field t1. call function 'HTTP_GET' exporting absolute_uri                uri rfc_destination             dest user                        user password                    pwd blankstocrlf                btocrlf importing status_code                 status status_text                 statustext response_entity_body_length rlength tables response_entity_body        response response_headers            response_headers. *get run time field t2. *ti = ( t2 - t1 ) / 1000. *write: status, at 5 statustext, at 70 ti,'ms'. *skip 2. *loop at response_headers. *  write response_headers-line. *endloop. *skip 2. *write: text-002, rlength. *skip 2. *loop at response. *  write response-line. *endloop. call function 'RFC_CONNECTION_CLOSE' exporting destination dest exceptions others      0. * set default values for selection screen initialization. get parameter id 'HTTP01' field dest. if sy-subrc ne 0dest 'SAPHTTP'endif. get parameter id 'HTTP02' field uri. IMPORT uri FROM MEMORY ID '_URL_'. IF uri GT ''. FREE MEMORY ID  '_URL_'. ENDIF. at selection-screen output. loop at screen. if screen-name 'PWD'. screen-invisible '1'. modify screen. endif. endloop.

Bu yazı toplam 8 defa okundu.

Arduino , WebClient Get Metodu ile sıcaklı verisini aktarmak

Merhaba Arduino Ethernet Shield ile birlikte yapabileceğiniz ısı sensöründen gelen veriyi get metodu ile web'e aktarabilirsiniz , hem kendime not hemde sizlere kaynak , kodları sayfaya eklediğimde kaymalar olduğundan kaynak kodları buradan indirebilirsiniz  

Bu yazı toplam 13 defa okundu.

Arduino ,Web Client Get Metod ile veri aktarma

Merhaba aşağıdaki kod yapısı ile , get metodu ile veri aktarımı yapabilirsiniz.   #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; char server[] = "www.tekinpekcan.com"; IPAddress ip(192,168,1,2); EthernetClient client; void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; } More >

Bu yazı toplam 39 defa okundu.

Arduino uno , DS18B20 ile sıcaklık ölçümü

Merhaba DS18B20 sensörü ile arduino unoda sıcaklık ölçümü , bağlantı şeması aşağıdaki resimdeki gibidir. onewire kütüphanesini indirip arduinoya upload ettikten sonra sonuçları gözlemleyebilirsiniz. Kütüphaneyi eklemek için ; taslak > library ekle > zip kitaplığı ekle.  
 • Kırmızı Kablo  - VCC
 • Siyah Kablo  - GND
 • Beyaz Kablo  - DATA
ardiuno-setup_detail

Bu yazı toplam 38 defa okundu.