SAP Gateway Create Odata service using RFC

Bu yazı toplam 6 defa okundu.

ABAP BSP: AJAX and JSON

Bu yazı toplam 3 defa okundu.

Asmx Webservisi ile JSON

Merhaba aşağıdaki videoda başlıkta belirtildiği gibi tutorial bulunmaktadır.

 

 

Bu yazı toplam 8 defa okundu.

Arduino Ventil Kontrolü

Merhaba , aşağıdaki akış diyagramı üzerindeki arduino kod blogunu inceleyebilirsiniz.

 

 

kod_yedek_yukleme_rampası_ventilli

Bu yazı toplam 6 defa okundu.

Arduino İçin Web IDE’ler

Bulut teknolojisi (cloud computing) her geçen gün bizleri içerisine almaya devam ediyor. Bulut teknolojisini biraz açıklamak gerekirse. Bulut Teknolojisi (Cloud computing) : herhangi bir kuruluma gerek olmadan, bağımsız platformlarda  web tabanlı uygulamalar ile kullanıcılara yazılım kaynaklarını sunan bir teknolojidir.

Cloud Computing(Bulut Teknolojisi)

Tabi benim tanımlamamdan birşey anlamadınız o yüzden sizinle bir video paylaşayım beraber detayları ile Bulut Teknolojisi (Cloud Computing) “ni kavrayalım : ) Video için

Şimdi sizlere Arduino için yapılmış bir web IDE projesinden bahsedeceğim.  Bilgisayarınıza herhangi bir program yüklemeden direk web üzerinden kullanılabiliyor.  Projenin adı Codebender. Codebender şu an beta sürecinde. Sayfadan direk kayıt oluyorsunuz bir mail geliyor onay için. Bir de girdiğiniz de firefox için ve google chrome için ayrı olmak üzere  eklentiler var onları yüklemeniz gerekiyor.

Codebender Blink

Örnek kodlar bulunmakta gerekli eklentileri de yükleyince Arduino IDE”miz hazır hale geliyor. Bağladığınız portun doğru olduğuna dikkat edin.  Ayrıca eklentileri yüklerken bazen donmalar oluyor. Umarım benim bilgisayarımdandır.  Sizde test edip aşağıdan yorumlarsanız iyi olur.

Böylelikle sadece masaüstüne kurulu IDE”lerden kurtulmaktan ziyade Google Apps ile birlikte kolaylıkla bağlantılar kurabileceğiz.

Bunun dışında bir Web IDE “si daha var Arduino ile çalıştırabileceğiniz . O da Wifino . Wifino”yuda ileriki günlerde birlikte inceleriz.  Wifino ile de arduino için hazırlanmış bütün kütüphaneleri halihazırda kullanabiliyorsunuz. Herkese iyi çalışmalar….

More >

Bu yazı toplam 8 defa okundu.

selectionscreen-buton

Abap Selection Screen ekranında statüs bar buton ekleme

 

selectionscreen-buton

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK parametreler WITH FRAME TITLE
text001.
SELECT-OPTIONS:
  sdmid FOR zcd_dnsmn_kmlkdmid,
  svorna  FOR zcd_dnsmn_kmlkvorna,
  snachn  FOR zcd_dnsmn_kmlknachn,
  sulke FOR zcd_dnsmn_kmlkulke,
  sfirma FOR  zcd_dnsmn_kmlkfirma,
  syaratan FOR zcd_dnsmn_kmlkyaratan,
  serdat FOR zcd_dnsmn_kmlkerdat.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK parametreler.

SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY 1.

 

START-OF-SELECTION.
INITIALIZATION.
CONCATENATE icon_create ‘Yeni’
INTO sscrfieldsfunctxt_01.

AT SELECTION-SCREEN.
IF sscrfieldsucomm EQ ‘FC01’.
SET SCREEN 0.
CLEAR ztablo.
CALL SCREEN 0100.
ENDIF.

Bu yazı toplam 8 defa okundu.

Abap , Ağdaki Dosyalara Erişim

*PARAMETERS:p_dir(50) TYPE c.
*
*DATA : file_table LIKE TABLE OF sdokpath WITH HEADER LINE .
*DATA : dir_table LIKE TABLE OF sdokpath WITH HEADER LINE .
*
*DATA : file_count TYPE i ,
*       dircount   TYPE i .
*
*CALL FUNCTION ‘TMP_GUI_DIRECTORY_LIST_FILES’
*  EXPORTING
*    directory  = p_dir
*    filter     = ‘*.CSV’
*  IMPORTING
*    file_count = file_count
*    dir_count  = dircount
*  TABLES
*    file_table = file_table
*    dir_table  = dir_table
*  EXCEPTIONS
*    cntl_error = 1
*    OTHERS     = 2.
*WRITE:/ ‘toplam dosya sayısı : ‘, file_count .
*
*LOOP AT file_table .
**  IF sy-tabix eq son_iki.
**    write:/  file_table-pathname.
**  ENDIF.
*
*  IF sy-tabix EQ file_count – 1.
*    WRITE:/ ‘Sondan İkinci Dosya ‘ ,  file_table-pathname.
*  ENDIF.
*
*ENDLOOP.

Bu yazı toplam 5 defa okundu.

Alv , standart rapor

*&———————————————————————*
*& Report ZSTANDART
*&
*&———————————————————————*
*&
*&
*&———————————————————————*

REPORT ZSTANDART.

TABLES : ztest.

DATA: er_layout TYPE slis_layout_alv,
er_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv,
er_sp_group TYPE slis_t_sp_group_alv,
e_save(1) TYPE c,
e_variant LIKE disvariant,
er_events TYPE slis_t_event,
ex_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv,
ex_sp_group TYPE slis_t_sp_group_alv,
ex_layout TYPE slis_layout_alv,
ex_events TYPE slis_t_event.
DATA: gt_list_top_of_page TYPE slis_t_listheader.
DATA: t_sort TYPE slis_t_sortinfo_alv WITH HEADER LINE ,
is_print TYPE slis_print_alv ,answer.
*
*
DATA: BEGIN OF itab_alv OCCURS 0,
chk.
INCLUDE STRUCTURE ztest.
DATA: END OF itab_alv.
*
*
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK islemtipi WITH FRAME TITLE
text-002.

PARAMETERS:
rbtnyeni RADIOBUTTON GROUP sec,
rbtnlist RADIOBUTTON GROUP sec.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK islemtipi.
*
*
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK iadetipi WITH FRAME TITLE
text-001.

PARAMETERS:
rbtnseh RADIOBUTTON GROUP isl,
rbtnfin RADIOBUTTON GROUP isl.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK iadetipi.
*
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK sorgu WITH FRAME TITLE
text-003.
SELECT-OPTIONS:
sno FOR ztest-no,
starih FOR ztest-tarih.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK sorgu.
*

START-OF-SELECTION.

IF rbtnyeni EQ ‘X’.
DO 10 TIMES.
append itab_alv.
ENDDO.
ELSEIF rbtnlist EQ ‘X’.


ENDIF.

FORM display_data.
DATA list_function TYPE rs38l-name.
PERFORM e03_eventtab_build USING er_events[].
PERFORM e04_comment_build USING gt_list_top_of_page[].
PERFORM get_format.
PERFORM alv_alv.
ENDFORM.

FORM e03_eventtab_build USING e03_lt_events TYPE slis_t_event.
DATA: ls_event TYPE slis_alv_event.
CALL FUNCTION ‘REUSE_ALV_EVENTS_GET’
EXPORTING
i_list_type = 0
IMPORTING
et_events = e03_lt_events.
READ TABLE e03_lt_events WITH KEY name = slis_ev_top_of_page INTO
ls_event.
IF sy-subrc = 0.
MOVE ‘SAYFA_BASI’ TO ls_event-form.
APPEND ls_event TO e03_lt_events.
ENDIF.
ENDFORM. “e03_eventtab_build

FORM sayfa_basi.
CALL FUNCTION ‘REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE’
EXPORTING
it_list_commentary = gt_list_top_of_page.
ENDFORM. “sayfa_basi

FORM e04_comment_build USING e04_lt_top_of_page TYPE
slis_t_listheader.
DATA: ls_line TYPE slis_listheader.
FREE: e04_lt_top_of_page.
CLEAR ls_line.
ls_line-typ = ‘H’.
ls_line-info = sy-title.
APPEND ls_line TO e04_lt_top_of_page.
CLEAR ls_line.
ENDFORM. ” e04_comment_build

FORM get_format.
DATA: lv_itab TYPE slis_tabname.
REFRESH er_fieldcat[].
lv_itab = ‘ITAB_ALV’.

CALL FUNCTION ‘REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE’
EXPORTING
i_program_name = sy-repid
i_internal_tabname = lv_itab
i_inclname = sy-repid
CHANGING
ct_fieldcat = er_fieldcat
EXCEPTIONS
inconsistent_interface = 1
program_error = 2
OTHERS = 3.
PERFORM fieldcat_modify USING er_fieldcat[].
ENDFORM. “get_format

FORM fieldcat_modify USING u_er_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv.
DATA: xs_fieldcat TYPE slis_fieldcat_alv.
LOOP AT u_er_fieldcat INTO xs_fieldcat.
CASE xs_fieldcat-fieldname.
xs_fieldcat-edit = ‘X’.

xs_fieldcat-seltext_l = ‘Açıklama’.
xs_fieldcat-seltext_m = ‘Açıklama’.
xs_fieldcat-seltext_s = ‘Açıkl’.
xs_fieldcat-outputlen = 100.
WHEN OTHERS.
*

ENDCASE.
xs_fieldcat-reptext_ddic = xs_fieldcat-seltext_l.
xs_fieldcat-seltext_m = xs_fieldcat-seltext_l.
xs_fieldcat-seltext_s = xs_fieldcat-seltext_l.
MODIFY u_er_fieldcat FROM xs_fieldcat.
ENDLOOP.
ENDFORM. “fieldcat_modify

FORM alv_alv.
* e_variant-variant = p_vari.
* er_layout-zebra = ‘X’.
er_layout-box_fieldname = ‘CHK’.
* er_layout-info_fieldname = ‘COLOR’.
* er_layout-colwidth_optimize = ‘X’.
CALL FUNCTION ‘REUSE_ALV_GRID_DISPLAY’
EXPORTING
i_callback_program = sy-repid
i_callback_pf_status_set = ‘STATUS’
i_callback_user_command = ‘USER_COMMAND’
it_fieldcat = er_fieldcat[]
it_events = er_events[]
is_layout = er_layout
is_print = is_print
it_special_groups = er_sp_group
i_default = ‘X’
i_save = ‘A’
TABLES
t_outtab = itab_alv
EXCEPTIONS
program_error = 1
OTHERS = 2.
ENDFORM. “alv_alv

FORM user_command USING r_ucomm TYPE sy-ucomm
rs_selfield TYPE slis_selfield .
DATA: l_ucomm TYPE sy-ucomm.
DATA: l_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
DATA: ans.
DATA: lt_ret LIKE TABLE OF bapireturn WITH HEADER LINE.
DATA: lt_item LIKE TABLE OF bapiebanc WITH HEADER LINE,
lv_banfn TYPE banfn.
RANGES:
sel_obj FOR objs-objectname,
sel_type FOR objs-objecttype.

CALL FUNCTION ‘GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR’
IMPORTING
e_grid = l_grid.
rs_selfield-refresh = ‘X’.
l_ucomm = r_ucomm .
r_ucomm = ‘&REFRESH’.
CALL METHOD l_grid->set_function_code
CHANGING
c_ucomm = r_ucomm.

r_ucomm = ‘&REFRESH’.
CALL METHOD l_grid->set_function_code
CHANGING
c_ucomm = r_ucomm.

ENDFORM. ” user_command

FORM status USING extab TYPE slis_t_extab.
SET PF-STATUS ‘STATUS’.
ENDFORM. “status

Bu yazı toplam 4 defa okundu.