Category: Giriş

0

SAP için .Net C# SOAP Web Service Client Örneği

Features are: Using SOAP 1.1 Basic authentication over HTTP Specifying endpoint Vs üzerinde “Add Service Reference”   Servis url  adresini  ekliyoruz.   servis’i  namespace’e ekliyoruz. using ConsoleApplication4.ServiceReference2;   And the example code block: static...

0

Abap , Submit ile Selection Screen tablo şeklinde data aktarma

Merhaba , abap x program üzerinden y programının selection – screen ekranında bulunan sorgu parametresine tablo şeklinde veri aktarma ve çalıştırılmasına ait kodları göreceksiniz.   data: seltab     type table of rsparams,         seltab_wa  like line of seltab.   clear seltab_wa .   move:  ‘S_MATNR’    to seltab_wa-selname,          ‘S’          to seltab_wa-kind,  ” SELECT-OPTION          ‘I’          to seltab_wa-sign,          ‘EQ’         to seltab_wa-option,          p_matnr      to seltab_wa-low,          space        to seltab_wa-high.   append seltab_wa    to seltab....

Abap Selection Screen ekranında statüs bar buton ekleme 0

Abap Selection Screen ekranında statüs bar buton ekleme

  SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK parametreler WITH FRAME TITLE text–001. SELECT-OPTIONS:   sdmid FOR zcd_dnsmn_kmlk–dmid,   svorna  FOR zcd_dnsmn_kmlk–vorna,   snachn  FOR zcd_dnsmn_kmlk–nachn,   sulke FOR zcd_dnsmn_kmlk–ulke,   sfirma FOR  zcd_dnsmn_kmlk–firma,   syaratan FOR zcd_dnsmn_kmlk–yaratan,   serdat FOR zcd_dnsmn_kmlk–erdat. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK parametreler. SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY 1.   START-OF-SELECTION. INITIALIZATION. CONCATENATE icon_create ‘Yeni’ INTO sscrfields–functxt_01. AT SELECTION-SCREEN. IF sscrfields–ucomm EQ ‘FC01’. SET SCREEN 0. CLEAR ztablo. CALL SCREEN 0100. ENDIF.

Abap , Excelden kayıt okuma işlemi 0

Abap , Excelden kayıt okuma işlemi

TYPE-POOLS slis. DATA : BEGIN OF itab OCCURS 0, tarih TYPE string, adsoyad TYPE string, bolum TYPE string, sayi TYPE i. DATA : END OF itab. * Excel kayıtlarını programda tutacak internal tablonun tanımlanması DATA gt_excel_kayitlari TYPE TABLE OF alsmex_tabline. DATA gv_repid TYPE sy–repid. DATA gt_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv. FIELD-SYMBOLS <fs_excel_kayit> LIKE LINE OF gt_excel_kayitlari. * selection screen üzerinde son kullanıcının dosya adını *girecegi alanin tanimlanmasi. PARAMETERS pa_dosya TYPE c LENGTH 128 DEFAULT ‘C:\Users\TEKIN.PEKCAN\Desktop\D\TEST.XLSX’. *kullanici imleci ekranda pa_dosya alanına getirip F4 tuşuna * basınca atılacak olayın programlanması AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR pa_dosya. * F4_FILENAME fınksiyon modülü çağrılarak dosya seçme * diyalog ekranının gösterilmesi. CALL FUNCTION ‘F4_FILENAME’ EXPORTING field_name = ‘PA_DOSYA’ IMPORTING file_name  = pa_dosya. START-OF-SELECTION. gv_repid = sy–repid. * fonksiyon modülünü kullanarak excel dosyasındaki kayıtları * gt_excel_kayitlari itabına oku. CALL FUNCTION ‘ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE’ EXPORTING filename                = pa_dosya i_begin_col             = 1 ” başlanacak sütun...

Abap , Ağdaki Dosyalara Erişim 0

Abap , Ağdaki Dosyalara Erişim

*PARAMETERS:p_dir(50) TYPE c. * *DATA : file_table LIKE TABLE OF sdokpath WITH HEADER LINE . *DATA : dir_table LIKE TABLE OF sdokpath WITH HEADER LINE . * *DATA : file_count TYPE i , *       dircount   TYPE i . * *CALL FUNCTION ‘TMP_GUI_DIRECTORY_LIST_FILES’ *  EXPORTING *    directory  = p_dir *    filter     = ‘*.CSV’ *  IMPORTING *    file_count = file_count *    dir_count  = dircount *  TABLES *    file_table = file_table *    dir_table  = dir_table *  EXCEPTIONS *    cntl_error = 1 *    OTHERS     = 2. *WRITE:/ ‘toplam dosya sayısı : ‘, file_count . * *LOOP AT file_table . **  IF sy-tabix eq son_iki. **    write:/  file_table-pathname. **  ENDIF. * *  IF sy-tabix EQ file_count – 1. *    WRITE:/ ‘Sondan İkinci Dosya ‘ ,  file_table-pathname. *  ENDIF. * *ENDLOOP.

Alv , standart rapor 0

Alv , standart rapor

*&———————————————————————* *& Report ZSTANDART *& *&———————————————————————* *& *& *&———————————————————————* REPORT ZSTANDART. TABLES : ztest. DATA: er_layout TYPE slis_layout_alv, er_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv, er_sp_group TYPE slis_t_sp_group_alv, e_save(1) TYPE c, e_variant LIKE disvariant, er_events TYPE slis_t_event, ex_fieldcat...

Abap , Web Client 0

Abap , Web Client

Aşağıdaki kodlar ile url request yaparak, bir web servise requet edilmiş ve dönen değer gösterilmiştir.   REPORT zvalidate_email. PARAMETERS: p_mail(100) LOWER CASE. ” E-Mail id to be verified DATA: http_client TYPE REF TO if_http_client...

Abap , help view , (search help için view oluşturma) 0

Abap , help view , (search help için view oluşturma)

Merhaba search helpde çıkacak verileri bazı koşullar ile  getirmek isteyebilirsiz bunun için help viwer oluşturmanız gerekcektir.   Konu ile ilgili incelemeniz gereken bağlantı şöyle : http://www.saptechnical.com/Tutorials/ABAP/View/Help.htm  

Abap, yetki nesnesinin kod ile kullanımı 0

Abap, yetki nesnesinin kod ile kullanımı

Örnek olarak güncelleme için verilmiş bir yetki nesnesi ,   AUTHORITY-CHECK OBJECT ‘ZONERI_YTK’                 ID ‘ACTVT’ FIELD ’02’ “                 ID ‘ZONERI_YTK’ FIELD ’02’.   IF sy–subrc EQ 0.     LOOP AT SCREEN.       IF screen–name = ‘BTNDGS’.         screen–active = 0.       ENDIF.       MODIFY SCREEN.     ENDLOOP.   ENDIF.

Abap , search helpten formları oto doldurma 0

Abap , search helpten formları oto doldurma

REPORT  ZRICH_002. parameters: p_bukrs type t001–bukrs, p_butxt type t001–butxt, p_ort01 type t001–ort01, p_land1 type t001–land1. data: dynfields type table of dynpread with header line. data: return type table of ddshretval with header line. at selection-screen on value-request for p_bukrs. call function ‘F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST’ exporting tabname           = ‘T001’ fieldname         = ‘BUKRS’ dynpprog          = sy–cprog dynpnr            = sy–dynnr dynprofield       = ‘P_BUKRS’ tables return_tab        = return exceptions field_not_found   = 1 no_help_for_field = 2 inconsistent_help = 3 no_values_found   = 4 others            = 5. read table return with key fieldname = ‘P_BUKRS’. * Add it back to the dynpro. dynfields–fieldname = return–retfield. dynfields–fieldvalue =  return–fieldval. append dynfields. * Get the company code from db and add to dynpro data: xt001 type t001. clear xt001. select single * into xt001 from t001 where bukrs = return–fieldval....